Bizim Parti Genel Başkanı Hüseyin Durmaz Bizim Parti olarak hedefimiz..

Bizim Parti Genel Başkanı Hüseyin Durmaz Bizim Parti olarak hedefimiz..

Bizim Parti Genel Başkanı Hüseyin Durmaz Bizim Parti olarak hedefimiz. Tarım politikamızın temel amacı, insana, toprağa, çevreye saygılı, üretici ve tüketicinin haklarını koruyan; sağlıklı ve sürüdürlebiilir üretimi esas alan; veriye ve bilime dayalı; yüksek katma değer üreten; rekabetçi, yenilikçi bir tarım sektörü oluşturmaktır.

Vatandaşlarımızın güvenli, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslendiği; arz talep ve fiyat dengesinin gözetildiği; gıda ve tarım alanında ihracat potansiyelini ciddi ölçüde yükseltmiş; gıda güvenliğini önceleyen, gıda endüstrisinde kullanılan tahıl ve yağlı tohumlar başta olmak üzere kendine yeterli; protein açığını kapatmış, finansal olarak güçlü ve teknoloji ile donatılmış tarımsal işletmeler ile eğitimli çiftçilere sahip, bir Türkiye hedefimizdir.

Değer zincirinin tümünü beraber yönetme felsefesi ile gıda ve tarımı bir bütün olarak ele alarak ve iklim değişikliğini temel bir parametre kabul ederek, ortaya çıkması muhtemel tehditlerle başa çıkabilecek bir tarım üretim sistemi kuracağız. Tarımsal politikaları veri ve bilgiye dayalı olarak uygulayacağız.

Çiftçi kayıt sistemi başta olmak üzere idari kayıtlardan, coğrafi bilgi sistemleri ve dijital teknolojilerden yararlanarak; çiftçi, toprak kullanımı, iklim, sulama, ürün deseni, zirai üretim profili gibi alanlarda tam tarım sayımı yaparak Türkiye Çiftçi ve Tarım Envanteri oluşturacağız.

Türkiye Tarım Veri ve Bilgi Sistemi kurarak, çiftçi ve ilgili diğer kesimlerin kullanımına açacak, tarımsal üretim faaliyetinin veri ve bilgi altyapısını güçlendireceğiz. Hayvan kayıt, süt kayıt, çiftçi kayıt gibi tüm veri tabanları uygulamalarını entegre edecek ve tek kayıt sistemine geçeceğiz.

Tarladan sofraya uzanan değer zincirinde ortaya çıkan atıkların değerlendirildiği; bu yaklaşımla hem girdi maliyetinin
asgariye indirildiği hem de kaynak verimliliğinin ve çevresel faydanın azami hale getirildiği, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik tabanlı bir üretim modelini esas alacağız.

Tarım ve gıda alanında öngörülebilirliği arttıracak, özellikle mevzuatın hazırlık süreçlerinde iş dünyası ve sivil toplum ile iş birliği ve koordinasyonu güçlendireceğiz. Bu amaçla bir iletişim stratejisi ve paydaş haritası oluşturacağız.

Çiftçilerin gelirlerini öngörülebilir ve istikrarlı kılmayı hedefliyoruz.

Mevcut tarımsal destekleri kapsamlı bir etki analizine tabi tutarak; son derece karmaşık hale gelen destekleme sistemini üretimi ve verimliliği esas alarak yeniden yapılandıracak, basit, açık, anlaşılır ve şeffaf bir hale getireceğiz.
“Şehir Tarımı” konusunda çalışmalar yapacak ve bu kapsamda özellikle Büyükşehirlerdeki büyük ve imara atıl alanların tarımsal üretim amacıyla kullanılmasını sağlayacağız. Şehirlerde hafriyat izinleri verilirken üstteki nebati toprağın stok alanlarına taşınmasını zorunlu kılacağız.

Tarımsal iç ve dış ticarette rekabet avantajı sağlayacak markalaşma, coğrafi işaret destekleri ile nakliye ve raf ömrünü uzatacak paketleme ve ambalaj teknolojilerini destekleyecek çevreye ve insan sağlına zarar veren alternatiflerin kullanımını engelleyici düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Tarımsal işletmeciliğe geçişi destekleme ve gençleri tarım işletmeciliğine yönlendirme maksadıyla girişim sermayesi desteği ve uygun maliyetli kredi enstrümanlarını etkin biçimde kullanacağız. Çiftçilerin işletme ve finansal okur- yazarlıklarının güçlendirilmesine yönelik eğitimler düzenleyeceğiz. Bu amaçla üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerini destekleyeceğiz.

Tarım meslek liselerini yeniden açacak, liselerden mezun olan gençleri girişimci çiftçi projesi kapsamında Hazine arazisi kiralama, girişim sermayesi ve düşük faizli kredi gibi teşvikler başta olmak üzere muhtelif desteklerden öncelikli olarak faydalandıracak ve mesleğin gençleştirilmesini sağlayacağız .Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışanların başta konaklama, sağlık ile umumi ve kişisel temizlik olmak üzere yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve çocukların eğitim ihtiyacının karşılanmasına yönelik yerel yönetimlerle iş birliği ve koordinasyon halinde çalışmalar yapacağız.

Tarım sektöründeki kayıtdışılığın önlenmesi ve tarım işçilerinin sosyal haklarla güçlendirilmesini sağlamak amacıyla, bu sektöre yönelik esnek çalışma ve sigorta destek modellerini uygulamaya koyacağız. İklim değişikliğinin tarım sektörüne olası etkilerine yönelik araştırmalar yapacak; araştırma sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan fırsat ve tehditlere yönelik olarak stratejiler geliştireceğiz. Başta kuraklığa dayanıklı tohum geliştirilmesi olmak üzere bu alandaki yenilikçi araştırmaları destekleyeceğiz.


Mevcut seraların modernize edilmesi ve büyütülmesi ile yeni sera, paketleme tesisleri ve depo yapımı için yatırım desteği sağlayacağız. Sulanabilir alanların genişletilmesine yönelik yatırımları arttırarak devam edecek; suyun doğru ve verimli kullanılmasına yönelik teknolojik altyapı ve araştırma yatırımlarına öncelik vereceğiz. Başta sulama kanalları olmak üzere GAP, KOP ve DAP projeleri kapsamındaki altyapı yatırımlarının tamamlanmasına öncelik vereceğiz.

Biyoteknoloji alanındaki gelişme ve teknolojik ilerlemeler yakından takip ederek, üniversite
ve araştırma enstitüleri ile iş birliği halinde araştırma altyapısını güçlendirecek, bu alandaki düzenlemeleri, modern bilim ve gelişmiş ülke pratiklerini göz önünde bulundurarak yeniden ele alacağız. Biyoteknolojideki gelişme ve ilerlemelerin, tarım sektörü için sunduğu fırsat ve tehditlerin kamuoyu ile etkin bir şekilde iletişimini yapacağız.

Uzaktan algılama araçlarıyla verimlilik ve gelişim tespiti, yaygın sensör kullanımı gibi dijital tarım uygulamalarını destekleyeceğiz.

Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla kira desteğini arttıracak ve tahıl dışındaki ürün gruplarında da modern depoların kurulmasını teşvik edeceğiz.

Ürün fiyatlarının kaliteye dayalı oluşmasını, fiyatların oluştuğu hal, borsa gibi merkezlerin modern depolama ve laboratuvar sistemine sahip olmasını ve özel sektör eliyle işletilmesini sağlayacağız.

Gıda bileşenleri, enteral beslenme ve tıbbi aromatik yağların üretim ve ticareti gibi yüksek katma değerli dış ticaretin söz konusu olduğu alanlarda, iyi tarım, organik tarım uygulamaları, marka ve pazarlama stratejisi oluşturma, doğru paketleme ve küresel pazarlara erişim gibi konularda altyapı ve eğitim desteği sağlayacağız.

Bitkisel protein üretimi ve ticareti konusunda küresel piyasalarda rekabet gücümüzü arttırmaya ve iç tüketim açısından kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapacağız.

Tarımda ölçek veriminin arttırılmasına yönelik olarak, üretici birlikleri ve kooperatifler gibi tarımsal örgütlerin kurumsal kapasitesini güçlendirecek, işletme ortaklığı modelleri geliştirecek ve sözleşmeli çiftçilik modellerini destekleyeceğiz.

Başta tarım ürünlerinde olmak üzere dahilde işleme rejimi uygulamalarındaki kayıtdışılıkla etkin olarak mücadele edeceğiz.

Tarım ve gıda sanayinde başta jeotermal ve güneş enerji kaynaklarının kullanımı olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.

Çiftçi ve gıda sanayisinin üzerindeki bürokratik işlem yükünü azaltacak; bürokratik süreçleri basit ve anlaşılabilir hale getireceğiz. Başta gıda denetimleri ve çiftçi eğitimleri olmak üzere alanında uzman insan kaynağı gücünü yerinde kullanacağız.

Türkiye damızlık ve et üretiminde bu güne kadar kendisine yeterli bir ülke olamamıştır. Hayvancılık öncelikli hedeflerimizden birisidir. Hayvancılık politikalarını, kayıtlılığı arttırarak doğru veri ve projeksiyonlara dayalı olarak oluşturacağız. Hayvancılık desteklerini coğrafyaya uygun hayvan türlerinin geliştirilmesini sağlayacak biçimde uygulayacağız.

Hayvancılığı yem üretiminden başlayarak destekleyeceğiz. Yem üretimini arttırmak amacıyla, sulama oranının düşük olduğu alanlarda işletme ve parsellerin arazi edinimi veya örgütlenme ile büyütülmesi yoluyla yem bitkisi yetiştirilmesi destekleyeceğiz. Ülkemizin yayla potansiyelinin en üst düzeyde kullanılmasını sağlayacağız. Bu çerçevede yaylaların; sınırlarını belirleyerek gerekli etüt çalışmalarını yapacak, gelişme planlarını hazırlayacak, ulaşım, elektrik, barınma gibi altyapı ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacağız.

Örgütlü üretim, sözleşmeli üretim, elektronik kontrol, kayıt tutma, izleme, sigorta gibi araçlarla, hayvancılık uğraşan ancak mali gücü yeterli olmayan ailelerin hibe ve ucuz kredi gibi desteklerden yararlanmasını sağlayacağız. Küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde aile işletmelerinin kaliteli üretim yapmaları için teknoloji kullanımlarını destekleyeceğiz.

Orman varlıklarımızın korunması temel önceliklerimizdendir. Partimiz ekosistemdeki tüm canlı ve cansız varlıkları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak bugünün ve gelecek nesillerin haklarını da gözeten bir orman ve çevre anlayışına sahiptir. Ülkemizin zengin biyolojik çeşitliliğine sahip olmanın yanında, yer aldığı iklim kuşağı
ve küresel ısınma ile orman yangınlarına karşı aşırı duyarlı ve erozyon etkisi altında olduğunu dikkate alarak, orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirlere, müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine ve toprak muhafaza amaçlı ağaçlandırma yapılmasına öncelik vereceğiz.

Tarımda ..

 1. Tarım Bakanlığı’nı tarım sektörünün gelişmesine köstek değil destek olan, öncülük eden bir kurum haline getireceğiz.
 2. Her köye Ziraat Danışmanı / Veteriner Hekim Projesini hayata geçireceğiz.
 3. Tarım ve tarımsal sanayiye dayalı organize sanayi bölgelerini hızla yaygınlaştıracağız.
 4. Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsalarını yaygınlaştıracağız.
 5. Depo kurulumunu tüm bölgelerde destekleme kapsamına alacağız.
 6. Havza bazlı tarımsal üretimi destekleyeceğiz.
 7. Çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve gıda güvencesini sağlayacağız.
 8. Üretim planlaması yaparak, ürünleri tarlada çürümeye bırakmayacağız.
 9. İyi tarım ve organik tarım uygulamalarını hızla yaygınlaştıracağız.
 10. Mevsimlik geçici tarım işçilerinin başta ulaşım, sağlık ve çocuklarının eğitimi olmak üzere sosyal ve ekonomik şartlarını iyileştireceğiz.
 11. Örgütlü üretimi destekleyerek rekabet gücünü artıracağız.
 12. TARIMDA YENİLİKLERİMİZ
 1. Tarımsal sanayinin gelişmesine öncelik vereceğiz.
 2. Ürünlere katma değer kazandıracak markalaştırma çalışmalarına hız vereceğiz.
 3. Tarımda modern ve teknolojik yatırımları destekleyeceğiz.
 4. Tarımsal genetik ve biyoteknoloji çalışmalarını teşvik edeceğiz.
 5. Tarım sektöründe robotik teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını teşvik edeceğiz.
 6. Yüksek Teknoloji Seracılığı jeotermal enerji kaynaklarının olduğu bölgelerde özel olarak destekleyeceğiz
 1. Ziraat Bankası, tekrar çiftçinin bankası olacak.
 2. Çiftçilerin teminat problemlerini çözeceğiz.
 3. Tarımsal krediler gerçek çiftçilere verilecek.
 4. Kredilerin geri ödenme zamanı ve süresini ürün hasat süresi ve dönemine göre belirleyeceğiz.
 5. HAYVANCILIKTA
 1. Et ve süt üreticilerine ödemelerini zamanında ve planlı şekilde yapacağız.
 2. Yerli üretimi destekleyerek yem bitkilerini ithalata bağımlı olmaktan kurtaracağız.
 3. Yem bitkilerinin kullanımına %50’ye kadar destek vereceğiz.
 4. Hayvancılık sektörünü destekleyeceğiz, mera alanlarını geliştireceğiz.
 5. Terkedilen yaylakları yeniden üretime kazandıracağız.
 6. Organize Hayvancılık Bölgelerini teşvik ederek, hızla kuracağız.
 7. Doğa dostu hayvancılığı destekleyeceğiz.
 8. Ülkemizin flora zenginliğine sahip bölgelerinde arıcılığa özel teşvik ve destek vereceğiz.
 9. Çevreye duyarlı balık üretme çiftliklerini yaygınlaştıracağız.
 10. Üniversiteler ile iş birliği yaparak yeni balık türlerinin geliştirilmesini ve üretimini sağlayacağız                        KALKINMADA
 1. Tarımda ithalat yerine, içeride üretimi destekleyeceğiz.
 2. Sözleşmeli tarımın yasal altyapısını güçlendirip, üretici-sanayici işbirliğini etkin hale getireceğiz.
 3. Küçük üreticilerin pazarlama problemlerini çözeceğiz.
 4. Tarımda özellikle ihtiyaç fazlası ürünlerde ihracatı destekleyecek, keyfi ihracat yasaklarına son vereceğiz.
 5. Başta tohum olmak üzere tarım girdileri ve ürünlerde dışa bağımlılığı azaltacağız.
 6. Üreticiler ürününü değerine satacak, emeğinin karşılığını alacak.
 7. Tarım sigortası kapsamını genişleterek çiftçilerimizi risklere karşı daha iyi koruyacağız

Tarımda hedef..

 1. Tarımda güncellenebilir veri tabanı oluşturacağız.
 2. Tarım işletmeleri için kayıt sistemi oluşturacağız.
 3. Başta kuraklık, çölleşme ve erozyon olmak üzere her türlü doğal afetle mücadele edeceğiz.
 4. Toplulaştırma ve arazi edinimi çalışmalarını hızla tamamlayacağız.
 5. Tarımsal alanların azalmasını engelleyeceğiz.
 6. Üretim dışı kalan parselleri üretime kazandıracağız.
 7. Yerinde üretim ve şehir tarımını teşvik edeceğiz.
 8. Doğa dostu tarımı destekleyeceğiz.
 9. Türkiye’ye ait doğal çeşitleri ve kaynakları koruyacak ve tanıtımını yaparak ekonomiye kazandıracağız.